gate_Bannergate_Banner
Göttinger PálHerczog NoémiMoldova GyörgyPatkós Mártonpeller anna
 • facebook
 • instagram
 • 2022. június 27., hétfő

  Börcsök Enikő tiszteletére rendez emlékkiállítást az OSZMI

  2022. június 10., péntek 18:43

  A Börcsök Enikő tiszteletére nyíló kamaratárlat június 18-tól látható a Bajor Gizi Színészmúzeumban. 

  Börcsök Enikő Me­ző­tú­ron szü­le­tett. 1987-től 1991-ig a Szín­ház- és Film­mű­vé­sze­ti Fő­is­ko­la di­ák­ja­ként ta­nult, Mar­ton Lász­ló osz­tá­lyá­ban. A dip­lo­ma meg­szer­zé­se után 1991-től 1994-ig a Ka­pos­vá­ri Csiky Ger­gely Szín­ház­ban ját­szott, 1994 ősze óta pedig a Víg­szín­ház tár­su­la­tá­nak tagja volt. Közel száz szín­há­zi elő­adás és két tucat film-, il­let­ve té­vé­sze­rep köt­he­tő a ne­vé­hez.

  Ren­de­ző­ként is le­tet­te név­je­gyét, emel­lett pedig a Szín­ház- és Film­mű­vé­sze­ti Egye­tem ok­ta­tó­ja, egyik osz­tály­ve­ze­tő ta­ná­ra volt. 2000 óta a MASZK Or­szá­gos Szí­nész­egye­sü­let el­nök­sé­gi tagja is volt.

  Rend­kí­vü­li te­het­sé­gét víg­szín­há­zi si­ke­rei is iga­zol­ják: a Macs­ka­já­ték Egér­ké­je, a Mág­nás Miska Mar­csa sze­re­pe, a Do­bar­dan­ban, a Fa­ust­ban és a Só­gor­nők­ben nyúj­tott ala­kí­tá­sai, Az Iglic cím­sze­re­pe, a Tóték Tóth­né­ja, a Ló­vá­tett lo­va­gok Fran­cia ki­rály­lá­nya. Em­lé­ke­ze­tes ala­kí­tást nyúj­tott a Cse­lé­dek­ben Claire-ként, a A sze­csu­á­ni jó­lé­lek­ben Sen Te/Sui Ta-ként, a Lear ki­rály­ban Gon­er­ill­ként, a Nya­ra­lók­ban Var­va­ra­ként, A ka­u­ká­zu­si kré­ta­kör­ben Ac­da­ként, a Min­dent anyám­ról Ma­nu­e­l­ája­ként, az Egy csók és más semmi Dühös nő­je­ként és az Au­gusz­tus Ok­la­ho­má­ban Bar­ba­ra sze­re­pé­ben.

  A Rómeó és Júlia kot­nye­les daj­ká­ja­ként és a Mak­ran­cos Kata cím­sze­rep­lő­je­ként kü­lön­le­ges hu­mo­rá­val szi­por­ká­zik Shakes­peare ko­mi­kus je­le­ne­te­i­ben. Az utolsó idő­szak­ban kor­társ ma­gyar és kül­föl­di drá­mák fő­sze­re­pe­i­ben csil­log­tat­ta meg kü­lön­le­ges te­het­sé­gét és hu­mo­rát: Az öl­dök­lés is­te­né­ben, a Mik­vé­ben, az Át­uta­zók­ban, a Só­gor­nők­ben a Téli uta­zás­ban, a Príma kör­nyék­ben, a Kvar­tett­ben és a Hon­de­rű­ben.Ala­kí­tá­sa­it min­dig ugyan­az a ben­ső­sé­ges őszin­te­ség, já­té­kos vir­tu­o­zi­tás és bra­vú­ros rit­mus­ér­zék jel­lem­ezte.

  Min­den sze­re­pén átüt a szí­nész­nő csí­pős, fa­nyar hu­mo­ra, mély élet­ta­pasz­ta­la­ta és a szín­ház, il­let­ve a játék örök sze­re­te­te. A szí­nész­nő cso­dá­la­tos drá­mai ere­jét több elő­adás­ban is meg­cso­dál­hat­tuk, ame­lyek­ben szív­be­mar­ko­ló ala­kí­tást nyúj­tott. A fel­szí­nen szi­kár, erős nőt mutat, aki belül gyöt­rő tit­ko­kat rejt, csak apró gesz­tu­sai árul­kod­nak arról, hogy va­ló­já­ban mennyi­re tö­ré­keny, bi­zony­ta­lan és ki­szol­gál­ta­tott nő.2021. január 28-án, 53. születésnapján hunyt el súlyos betegség következtében.

  Így írt róla és a tárlatról az OSZMI:

  „Börcsök tényleg tökéletes, mert már nem Börcsök, hanem az, akit játszik, meg annak a karikatúrája, de közben megmarad élő, eleven embernek, nem a színészt látom, aki az eszközeivel megjelenít valakit, hanem csakugyan mássá válik, miközben a játékában a véleményét is mellékeli erről a másvalakiről, mintegy széljegyzetben, anélkül, hogy beavatkozna a személyiség integritásába. Börcsök egyedülálló az előadásban, nem tudom, hogyan csinálja, van-e valami titka, vagy egyszerűen ezt nevezzük tehetségnek”

  – írta Koltai Tamás 1999-ben egy vígjátéki alakításáról. Igen, ezt nevezzük tehetségnek, amely átjárta Börcsök Enikő minden színpadra lépését.

  2021 januárjában véget ért a rövidre szabott művészi pálya. Börcsök Enikőnek három évtized adatott meg a színpadon, de számos kiemelkedő alakítás. A pályakezdő „barna szemű, barna hajú, barna hangú lány” első színpadi szerepeivel kivívta a közönség és a szakma elismerését: első évada után már a legjobb színésznő díját ítélte neki az Országos Színházi Találkozó zsűrije. Három kaposvári évad – Célimène, Júlia és Polly – után a Vígszínházhoz szerződött, amelyhez hűséges maradt haláláig. „Imádom a Vígszínházat, és nem akarok máshova menni. Vígszínházi tag vagyok, nagyon szeretem a társulatot, az itt dolgozó embereket a műszaktól a különböző tárakig. Ők a barátaim, mindent megtesznek értem. Szeretem magát az épületet is, a színpadot, a nagy teret, és természetesen az előadásokat, amelyekben benne vagyok” – nyilatkozta. A fiatal lányszerepeket viszonylag hamar felváltották az érett asszonyok, és miközben leginkább kortárs figuráira emlékszünk, számos klasszikus szerepet formált meg. A vívódó nőalakok megjelenítése mellett a vérbő komédiázás és az énekes feladatok sem álltak tőle távol.

  A Vígszínházból örömmel kirándult más színházakba, más városokba, s mindenütt tudása legjavát adta. Eljátszotta például a Pécsi Harmadik Színházban, majd a Bárka Színházban a Lila ákác Bizonyosné nagyságos asszonyát; a Radnóti Színház Prah előadásában a Nőt; Kecskeméten Adrienne Lecouvreurt; Veszprémben Kurázsi mamát; a Pinceszínházban a Gézagyerek anyafiguráját. Belekóstolt a rendezésbe és a jelmeztervezésbe is. Pályáját megnehezítette, de nem határozta meg betegsége.

  Börcsök Enikő / Fotó: Dömölky Dániel

  A két vesetranszplantáció hosszú időre elszólította a színpadtól, hogy újult erővel vesse bele magát szerepeibe. Személyes sorsa arra késztette, hogy még több embert segítsen. A Vese Program nagyköveteként, a Transzplantációs Alapítványnál végzett munkájával sokaknak adott bíztatást. Becsvölgyén, a kis zalai faluban Tóth Józseffel táborokat szervezett gyerekeknek, hogy kiragadja őket a hétköznapok szürkeségéből.

  Kamarakiállításunk a színpadi színésznőt és az embert állítja a középpontba. Börcsök Enikő alakját fényképek, előadásrészletek, személyes tárgyak és dokumentumok idézik meg. „Börcsök Enikő igazi nagy színésznő volt, ritka tüneménye a teremtésnek, de ennek semmi jelét a csodálatos alakításokon kívül nem adta. Egyszerű volt, természetes és őszinte. Nem kívánt magának előjogokat a tehetség okán, és nem nézett le senkit azért, mert annak nem adatott annyi az isteni szikrából, mint neki” – búcsúzott a kivételes művésztől Valló Péter rendező.  

  Kurátor: Somogyi Zsolt
  Látvány: Andorka Tímea 
  Kivitelezés: Plot Grafikai Laboratórium Kft. 

  Külön köszönet Börcsök Gábornak, Buza Tímeának, Kovács Gábor Attilának, Szalamanov Zsuzsának és Tóth Józsefnek, valamint a Vígszínház, a Radnóti Színház, a Pinceszínház és a Veszprémi Petőfi Színház munkatársainak a kiállítás rendezésében nyújtott segítségükért!  

  Helyszín: Bajor Gizi Színészmúzeum (1124 Budapest, Stromfeld Aurél út 16.)
  A kiállítás látogatható: 2022. június 18.- 2023. február között szerdától vasárnapig 14 és 18 óra között Tárlatvezetést csak kis létszámú csoportok számára tartunk, előzetes bejelentkezés szükséges a 06-1-225-3161 telefonszámon vagy a bgm@oszmi.hu e-mail címen.  

  A kiállításhoz kapcsolódó kísérőprogramokról az OSZMI honlapján és Facebook-oldalon adnak tájékoztatást, valamint érdeklődni lehet Szebényi Ágnesnél (szebenyi.agnes@oszmi.hu) ; Tel.: +36 1 375 11 84/106) 

  Színházi pillanatok az Instagramon
   -
  HÍREINKET ITT IS KÖVETHETI:
  © 2022 szinhaz.online
   KapcsolatImpresszumMédiaajánlatAdatvédelmi irányelvek
 • facebook
 • instagram
 • nka