KulisszaTakács KatiJordán TamásszinkronAbigélJózsef Attila Színház
 • facebook
 • instagram
 • 2021. január 15., péntek

  Itt az EJI által támogatott alkotók listája

  2020. május 7., csütörtök 11:29

  Az elnökség a koronavírus miatti intézkedések és helyzet miatt elkülönített segélykeret felhasználásának részletes szabályait, a kérelmek elbírálásának szempontjait és a megítélhető összegeket az alábbiak szerint fogadja el.

  1. Előzmények, feladat- és hatáskörök

  1.1.   A Küldöttgyűlés koronavírus-járvány okán kihirdetett veszélyhelyzetre tekintettel az Elnökség javaslatára rendkívüli szociális segélykeret állapított meg (K/1/2020-03-21. számú határozat), meghatározta a segélyezés alapvető elemeit és felhatalmazta az Elnökséget rendkívüli szociális segély igénylésére, elbírálására és kifizetésére vonatkozó részletes szabályok megállapítására.

  1.2.   Az Elnökség határozatban állapítja meg a kérelmek benyújtására szolgáló formanyomtatványt, a rendkívüli segélyben részesíthető, illetve abból kizárt jogosultak körét, a segély összegének megállapítására vonatkozó objektív feltételeket. Az Elnökség a Jogdíjbizottságok javaslata alapján dönt a kérelmekről, ideértve a segély megállapított összegét is.

  1.3.   A Jogdíjbizottságok feladata a rendkívüli szociális kérelmek befogadása és a döntésre vonatkozó javaslatok előterjesztése az Elnökségnek.

  2. A kérelmek elbírálásának alapelvei 

  2.1.   A rendkívüli szociális segélyezés lehetősége valamennyi előadó-művészeti ág jogosultjait azonos feltételek mellett illeti meg, nincsen lehetőség szakmák szerinti elkülönítésre vagy eltérítésre. A rendkívüli szociális segély az előadóművészek egységes érdekeit szolgáló jogintézmény, függetlenül a gyakorolt előadóművészi ágtól.

  2.2.   A rendkívüli szociális segélyezésre vonatkozó szabályozás és gyakorlat valamennyi az EJI által képviselt (regisztrált) előadóművészre kiterjed, függetlenül állampolgárságtól, állandó lakhelytől, illetve egyéb, a jelen szabályzatban kifejezetten nem említett körülménytől.

  2.3.   Rendkívüli szociális segélyt az EJI írásban előterjesztett kérelem alapján állapít meg.

  2.4.   Rendkívüli szociális segély kizárólag azon képviselt előadóművész számára állapítható meg, aki személyi adatlapját a veszélyhelyzet elrendelését (2020. március 11. napját) megelőzően benyújtotta az EJI-hez, ha a jelen szabályzatban meghatározott egyéb feltételeknek egyébként megfelel.

  2.5.   A jelen szabályzatot az EJI a honlapján történt közzététellel, továbbá a képviselt előadóművészek e-mail címére küldött hírlevéllel hirdeti ki.

  2.6.   Az EJI ugyancsak közzéteszi a megállapított rendkívüli szociális segélyben részesülő előadóművészek számát, a számukra kifizetett támogatások összesített és átlagos mértékét. Az érintett a kérelem benyújtásával kifejezetten hozzájárul ahhoz is, hogy nevét és a számára megállapított segély összegét az EJI Elnökség által meghatározott módon nyilvánosságra hozza. A támogatásban részesülő előadóművészek nevéből képzett monogramot az EJI a jogszabályok által megkövetelt beszámolóiban közzéteszi. A kérelem benyújtásával az érintett kifejezetten hozzájárul a kérelem elbírálásához szükséges személyes adatai kezeléséhez. Az az érintett hozzájárulásán alapuló adatkezelés önkéntes, az adatok megjelölése nélkül ugyanakkor az EJI kizárja a szociális támogatás lehetőségét. A személyes adatokat az EJI a vonatkozó számviteli és közteherviselési jogszabályokban megállapított határidőig tartja nyilván.

  3. A kérelem elbírálásának szempontjai és azok összegei 

  3.1.      Rendkívüli szociális segélyben részesíthető a kérelmező előadóművész, ha

  1. nem áll munkaviszonyban (közalkalmazotti jogviszonyban) se előadóművészként, se más munkakörben,
  2. nem részesül semmilyen társadalombiztosítási vagy más rendszeres ellátásban (nem nyugdíjas, nem részesül művészeti járadékban… stb.);
  3. előadóművészeti tevékenységét főfoglalkozásszerűen folytatja, egyéb tevékenységből, vállalkozásból nincs jövedelme, bevétele;
  4. nem kötött olyan megállapodást megbízóval, amelynek alapján a jövőbeli előadás a veszélyhelyzet megszűnése utáni megtartásának feltételével a díjazásának egészét vagy egy részét a megbízó megelőlegezte,
  5. a kérelem benyújtását követő 30 napban legalább 4 közönség előtt tartandó élő előadása marad el (az elmaradt előadás időpontjának, helyszínének és a felkérő, illetve rendező szerv megnevezése mellett);
  6. [hatályon kívül helyezve 2020. április 3. napján];
  7. a kérelmező nyilatkozik arról, hogy nincs olyan egyéb bevétele, vagy bármely jogon alapuló díjbevétele (pl. ingatlan bérbeadás, kamatbevétel, 100 ezer forintot meghaladó szerzői jogdíj), továbbá kifejezetten a koronavírus-járványra tekintettel megállapított egyszeri vagy rendszeres szociális támogatása, vagy megtakarítása, amelyből a következő 30 napban fenn tudná magát tartani.

  3.2.   A rendkívüli szociális támogatás iránti kérelmet az EJI által rendszeresített formanyomtatványon, kizárólag elektronikus úton lehet benyújtani. A szociális kérelem benyújtási határideje 2020. március 31. (két hónapra vonatkozó segélykérelem esetén), illetve 2020. április 30. napja (egy hónapra vonatkozó segélykérelem esetén). Azon kérelmező, aki önálló jövedelemmel nem rendelkező eltartottról nem gondoskodik, kérelmét – az előző mondattól eltérően – 2020. április 10. napjáig, illetve április 30. napjáig nyújthatja be. [Módosítva 2020. április 3. napján]

  3.3.   A beérkezett segélykérelmek közül az EJI munkaszervezete nem továbbítja azokat Jogdíjbizottságok számára, amelyek valamelyik fent említett objektív feltételnek nem felelnek meg.

  3.4.   A Jogdíjbizottságok a kérelem elutasítására vonatkozó javaslatukat az erre vonatkozó előterjesztés kézbesítésétől – a munkaszüneti és hétvégi napok nélkül – számított 48 órán belül, elektronikus úton terjesztik elő az Elnökség számára. Ha a Jogdíjbizottság a jelen pont szerinti határidőn belül a támogatás elutasításáról nem fogad el határozatot, úgy az előterjesztést továbbítani kell az Elnökség számára. A Jogdíjbizottságok ugyancsak a jelen pont szerinti határidőn belül indokolt javaslatot tehetnek az Elnökség számára, hogy a kérelmező javára a 3.9. pontban meghatározottnál magasabb összegben kerüljön megállapításra a rendkívüli szociális segély.

  3.5.   Az Elnökség az erre vonatkozó előterjesztés kézhezvételét követően hozza meg határozatát a rendkívüli szociális támogatásról. Az Elnökség a rendkívüli szociális segélyre vonatkozó hatáskörét – egyhangú szavazással – az Elnökre ruházhatja át.

  3.6.   Az Elnökség által megállapított rendkívüli szociális segély összesített mértéke nem haladhatja meg a 90 millió forintot.

  3.7.   A megállapított szociális segélyt az EJI legkésőbb 2020. április 15., illetve 2020. május 15. napjáig utalja át a kérelmező bankszámlájára. A járványveszély miatt az EJI kifejezetten kizárja a segély pénztári, illetve postai küldeményként történő kifizetését.

  3.8.   A támogatásban részesülő kedvezményezett előadóművész a körülményeiben beálló azon változásról köteles az EJI-t haladéktalanul elektronikus úton tájékoztatni, amelyekre tekintettel a szociális segély nem kerülhetett volna megítélésre. Ennek elmaradása esetén a kedvezményezett köteles a számára kifizetett szociális segélyt az EJI részére visszafizetni.

  3.9.   Az Elnökség a megállapítható rendkívüli szociális segély mértékét az 1. számú melléklet alapján állapítja meg. A beérkezett kérelmek számától és jellegétől függően az Elnökség az 1. számú mellékletben meghatározott csoportoktól, illetve az azokhoz rendelt segély összegétől – a küldöttgyűlési határozat keretösszegén belül – eltérhet.

  3.10.    Az Elnökség a Jogdíjbizottságok egyedileg meghatározott kérelmezőre vonatkozó indokolt javaslatára a rendkívüli szociális segély 3.9. pont szerinti összegtől eltérhet.

  3.11. A kérelmek elbírálása során nyugdíjasnak kell tekinteni azt az előadóművészt, aki 2019. december 31. napjáig elérte azt az életkort, amelynek elérésétől számára a hatályos jogszabályok szerint az öregségi teljes- vagy résznyugdíj megállapítható. [Hatályos 2020. április 3. napjától]

  1. számú melléklet az E/1/2020-03-20 számú elnökségi határozathoza szociális segély iránti kérelmet benyújtók egyes csoportjai számára megállapítható segély havi mértékéről [módosítva 2020. április 3. napján]

  A rendkívüli szociális segélyezés kategóriái és az azokhoz rendelt segélyek havi összege

  Segélyezés kategóriájaSegély havi összege
  nincs eltartott, van házastárs/élettárs jövedelemmel32.000 Ft
  1 eltartott, van házastárs/élettárs jövedelemmel40.000 Ft
  2 eltartott, van házastárs/élettárs jövedelemmel48.000 Ft
  3 eltartott, van házastárs/élettárs jövedelemmel64.000 Ft
  4 eltartott, van házastárs/élettárs jövedelemmel80.000 Ft
  5 eltartott, van házastárs/élettárs jövedelemmel96.000 Ft
  nincs eltartott, egyedülálló, házastárs/élettárs nincs vagy van, de jövedelem nélkül72.000 Ft
  1 eltartott, egyedülálló, házastárs/élettárs nincs vagy van, de jövedelem nélkül88.000 Ft
  2 eltartott, egyedülálló, házastárs/élettárs nincs vagy van, de jövedelem nélkül96.000 Ft
  3 eltartott, egyedülálló, házastárs/élettárs nincs vagy van, de jövedelem nélkül112.000 Ft
  4 eltartott, egyedülálló, házastárs/élettárs nincs vagy van, de jövedelem nélkül128.000 Ft
  5 eltartott, egyedülálló, házastárs/élettárs nincs vagy van, de jövedelem nélkül144.000 Ft

  A rendkívüli szociális támogatás benyújtásához szükséges űrlap letölthető ide kattintva.

  A rendkívüli szociális támogatásban részesülő előadóművészek listája letölthető ide kattintva.

  Utoljára frissítve: 2020. május 6. napján

  - Színházi pillanatok az Instagramon -